onsdag 1 juli 2015

Digital skolutveckling pågår! - En årskrönika

För ungefär ett år sedan gick jag på min nya tjänst som digital utvecklingsledare på Fjällenskolan. Jag fick ett övergripande uppdrag: Lyft skolans digitala utveckling
Nu är det slutet av juni. Lärare och elever har gått på sommarlov och vi i skolledningen håller som bäst på att knyta ihop säcken. Jag scrollar igenom arbetslagens gemensamma utvärderingar, ämnesutvärderingar och elevutvärderingar.


Det som slår mig, och som för mig både glad och stolt, är att den digitala utvecklingen lyfts fram som en framgångsfaktor av både lärare som elever!


Man vill i hög grad koppla den digitala utvecklingen till såväl goda resultat som lust och motivation till arbetet! Det framgår också av utvärderingarna att eleverna tycker att lärarna på skolan är duktiga på att planera lektionerna så att de verkligen får möjlighet att använda och utnyttja kraften i de digitala verktygen, inte bara genom att söka information eller skriva texter, utan också arbeta multimodalt och testa olika program för att fördjupa sin kunskap kopplat till de olika ämnena.


En sak är säker; det krävs massor av utvecklingsbenägna människor på flera olika nivåer för att få till en positiv digital utveckling på en skola. Det behöves en modig rektor som liksom min chef vågar satsa på en tjänst som är helt kopplad till just den digitala utvecklingen och har möjlighet att driva den med full kraft. Jag har också haft två fantastiska bollplank i skolans biträdande rektorer som bidragit med viktiga perspektiv från sina verksamheter och skapat förutsättningar i organisationen. Centralt har jag haft ett stort stöd i biträdande skolchefen som, trots att vi inte alltid tyckt lika, har försökt se just vår skolas behov och hjälpt till att driva igenom beslut centralt som hon har sett gynnat fler skolor. Att det finns en chef på högre nivå som också brinner för skolans IT-utveckling har i många frågor varit avgörande. Även andra centrala funktioner som IT-chef, IKT-strateg och kommunens IT-pedagog har varit villiga att lyssna och föra dialog kring frågor som för oss varit avgörande. Nätverk i form av engagerade pedagoger på andra skolor har gjort att jag känt mig mindre ensam i mina ambitioner och administrativ personal kopplat både till IT och skolan i helhet har hela tiden varit intresserade och bidragit med en enorm kompetens. Pedagogerna på Fjällenskolan har med sin nyfikenhet och sitt driv gjort hela projektet meningsfullt. Jag har sett att det hela tiden funnits förutsättningar att göra något fantastiskt av vår IT-satsning! Sist, men inte minst, har ju hela mitt utvidgade närverk av före detta kollegor och människor jag träffat via sociala medier eller andra mötesplatser varit oerhört betydelsefulla, både som bollplank och för att ge perspektiv utifrån.


Så, vad har min roll som digital utvecklingsledare varit egentligen? Eftersom det inte fanns någon färdig beskrivning för tjänsten när jag började, utan jag har skapat den vart eftersom ska jag försöka beskriva mitt arbete kopplat till olika roller och funktioner inom skolans värld:


Pedagogerna
 • Omvärldsbevakat och läst relevant forskning inom området skolans digitalisering och delat med mig av detta i olika forum som APT och gemensamma digitala plattformar.
 • Rekommenderat artiklar och länkar för dem som velat fördjupa sig vidare på egen hand.
 • Fungerat som pedagogisk handledare och bollplank för dem som vill testa nya undervisningsmetoder kopplat till forskningen och de digitala verktygen.
 • Gett förslag på hur deras idéer kunnat förverkligas med hjälp av olika program etc. och vid behov funnits med som stöd i klassen när de för första gången testat sina idéer.
 • Lyft fram behovet av att införa digital kompetens som en självklar del av undervisningen och testat olika upplägg för det tillsammans med några lärare
 • Spridit goda exempel inom verksamheten genom att starta en Facebook-sida och en IKT-blogg där jag lagt ut färdiga exempel, foton och länkar från det digitala arbete som pågått i skolans alla hörn. Under året har fler blivit aktiva på sidan och lagt ut innehåll från den egna verksamheten. Många säger att detta varit viktigt för dem eftersom det skapar en känsla av stolthet, både över skolan i stort och den egna praktiken.
 • Funnits med på ämneskonferenser och tillsammans med lärarna diskuterat på vilket sätt deras ämnen kan gynnas av digitaliseringen och vilka verktyg vi kan använda. 
 • Introducerat digitala läromedel och varit lärarnas support kring detta.
 • Handlett lärare på lågstadiet i hur de kan använda iPads för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd.
 • Introducerat iPads i Fritidsverksamheten och haft utbildning kopplat till detta
 • Haft regelbundna möten med förskolans egen IT-utvecklare, vilket ledde till att hon sedan hade en egen föreläsning på SETT-mässan och berättade om förskolans arbete med programmering.Eleverna
 • Tittat på behoven och vilken digital kompetens eleverna behöver för att lyckas med sitt skolarbete och haft en utbildning för åk 6 kring digital kompetens
 • Haft Elevens val i programmering för 60 elever på högstadiet. Trots att jag egentligen kan förhållandevis lite om programmering själv, men via kontakter, resurser på nätet och elevernas egen drivkraft kom de flesta igång ändå.
 • Peppat och lyft fram elevernas arbete och uppmuntrat dem att dela med sig via våra olika kommunikationskanaler.
 • Fungerat som en extra resurs i klassrummet när jag arbetat tillsammans med deras lärareSkolledningen
 • Ansvarat för nya avtal kopplat till digitaliseringen och samverkat med leverantörer och kommunens centrala funktioner kopplat till detta. Det har bland annat lett till ett nytt data/IT-avtal med skolans behov i fokus istället för förvaltning och administration.
 • Jag har tittat på lösningar för hantering av digitala enheter och samverkat med kommunen kring detta
 • Tagit fram skolans lokala IT-handlingsplan och följt upp och utvärderat den för att hitta en fortsatt riktning framåt under nästa läsår
 • Skött skolans kommunikationskanaler och lyft fram positiva exempel från verksamheten för att stärka skolans möjligheter att rekrytera kompetent och driven personal
 • Nätverkat med andra skolor, företag och organisationer som på olika sätt kunnat ge input till vår verksamhet
 • Representerat och lyft fram skolan på konferenser och mässor
 • Varit drivande i skolans Visions-arbete genom att omvärldsbevaka och planera för gemensamma dagar och workshops.
 • Drivit ett EU-projekt tillsammans med elever och lärare för att utveckla skolans lärmiljöer i linje med de förändrade pedagogiska metoder som utvecklats under året. Det har resulterat i ett test-klassrum med ett helt annat upplägg än skolans i övrigt väldigt traditionella klassrum och är en del av lärmiljöprojektet EduSpaces.
 • Varit en del av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på utveckling och digitala processer
 • Varit en del av rekrytering av nya medarbetare
 • Jag har varit en del av föräldrasamverkan genom att delta på föräldraråd och svara på frågor och informera om relevant forskning kopplat till deras funderingar, t.ex. digital läsning.Förvaltning
 • Via kommunens centrala IT-nätverk drivit ett utvecklingsarbete kopplat till digital kompetens som resulterat i en digital kursplan och den kollegiala siten http://digitaliskolan.se som kommer fungera som en grund för lärare i kommunen som vill utveckla sin digitala pedagogik.
 • Det data/IT-avtal för skolan som vi på Fjällenskolan nu pilotkör har gjorts möjligt även för andra skolor använda.
 • Representerat kommunens grundskolor och deras behov vid upphandling av ny lärportal för kommunen
 • Varit bollplank för andra rektorer i kommunen kring skola och digitalisering
 • Drivit en process för att få möjlighet att implementera GAFE i kommunens skolor
 • Tillsammans med biträdande skolchef uppdaterat för-och grundskolors IT-handlingsplan
 • Representerat kommunen på Framtidens lärandeSå om detta är backspegeln, vad är det som händer framåt i tiden? Nästa läsår kommer framförallt att handla om att systematisera det vi påbörjat under året, så att den digitala kompetensen blir en självklar del av vardagen för lärare och elever. Eftersom många redan är enormt kreativa i sitt sätt att använda och skapa med digitala verktyg ser jag informationskunnigheten och digitala lässtrategier som det område med störst behov av utveckling. Vi kommer också att ha förmånen att ha forskning kopplat till vårt digitala utvecklingsarbete, vilket ska bli otroligt spännande!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar